Algemene voorwaarden Yalan Dienstverlening BV

Home / Algemene voorwaarden Yalan Dienstverlening BV

Algemene Voorwaarden Yalan Dienstverlening BV

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1                   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Yalan Dienstverlening BV.

1.2                   Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2: Opdrachten en wijze van beëindiging daarvan

2.1                   Opdrachten kunnen aangegaan worden voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2.2                   Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat de werkzaamheden waarvoor de opdracht is aangegaan zijn beëindigd.

2.3                   Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.

2.4                   Elke opdracht eindigt dadelijk wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, de andere partij geliquideerd is, de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. De vorderingen van Yalan op de opdrachtgever zullen in dit geval onmiddellijk opeisbaar zijn.

2.5                   Ontbinding van de opdrachtovereenkomst op één der gronden genoemd in artikel 2.4 leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Yalan Dienstverlening BV voor schade die de opdrachtgever dientengevolge mocht lijden.

Artikel 3: Aanbieden vervangende uitzendkracht

3.1                   Yalan is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel uitsluitend op redelijke gronden afwijzen.

3.2                   Yalan is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of het personeelsbeleid van Yalan tot behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet en regelgeving. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen.

3.3                   De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing zoals bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2 desgevraagd schriftelijk motiveren.

3.4                   Yalan schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever indien Yalan om welke reden dan ook een vervangende uitzendkracht niet althans niet meer op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 4: Opschorting tewerkstelling door opdrachtgever

4.1                   Het is de opdrachtgever niet toegestaan de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel danwel gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.

4.2                   Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet tewerk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Yalan het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode overeengekomen aantal uren en overuren.

Artikel 5: Informatieverstrekking aan Yalan ter zake van de opdracht

5.1                   De opdrachtgever verstrekt aan Yalan voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, werkduur, eventuele bedrijfssluitingen en collectieve vrije dagen en de beoogde looptijd van de opdracht.

5.2                   Yalan bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende uitzendkrachten welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen. Yalan zal zich inspannen passende uitzendkrachten ter beschikking te stellen tot het verrichten van de werkzaamheden.

5.3                   Yalan is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever ten opzichte van uitzendkracht

6.1                   Opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

6.2                   Opdrachtgever zal zorgdragen voor correcte arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen voor de uitzendkracht.

6.3                   De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht en de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

6.4                   Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde door te lenen, danwel aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden.

6.5                   De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts tewerkstellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde indien Yalan en de uitzendkracht daarmede vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk hebben ingestemd.

6.6                   De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en -evaluatie. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en er voor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt.

6.7                   De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

Artikel 7:         Overige bepalingen aangaande aansprakelijkheid en verzekeringsverplichtingen

7.1                   Elke mogelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid zijdens Yalan is beperkt tot het door Yalan aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgevertarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks over het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Yalan de vergoeden bedrag zal in geen geval het door haar verzekering vergoede ontstijgen. Aansprakelijkheid van Yalan voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

7.2                   Yalan is tegenover noch de opdrachtgever, noch derden noch de uitzendkracht zelf aansprakelijk voor schade en verlies die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.

7.3                   Yalan is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

7.4                   De opdrachtgever vrijwaart Yalan voor elke aansprakelijkheid, direct of indirect, van Yalan als werkgever van de uitzendkracht terzake van schade, verliezen en verbintenissen, zulks inclusief eventuele kosten en met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

7.5                   Opdrachtgever zal zorgdragen voor het afsluiten van een afdoende verzekering tegen aansprakelijkheid aangaande schade, verliezen en verbintenissen zoals omschreven in artikel 7.4 van deze algemene voorwaarden.

7.6                   De opdrachtgever informeert Yalan zo spoedig mogelijk over een bedrijfsongeval of beroepsziekte ter zake van een uitzendkracht van Yalan en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

7.7                   De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden en overigens Yalan vrijwaren ten opzichte van alle schade die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt indien en voor zover niet de uitzendkracht zelf maar de opdrachtgever en/of Yalan daarvoor aansprakelijk mochten zijn.

7.8                   De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is zonder nadere ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten voor Yalan en dient Yalan zonodig terzake te vrijwaren.

Artikel 8: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

8.1                   Het is de opdrachtgever niet toegestaan met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, behoudens indien Yalan daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt na een daartoe strekkend verzoek zijdens de opdrachtgever.

8.2                   Mocht blijken dat de opdrachtgever handelt of heeft gehandeld in strijd met artikel 8.1, dan is de opdrachtgever voor de gehele op het moment van aanvang van de arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht nog resterende duur van de terbeschikkingstelling van de desbetreffende uitzendkracht aan Yalan verschuldigd het gehele overeengekomen opdrachtgeverstarief aangaande de over die periode(n) overeengekomen uren en overuren, zulks te berekenen over een maximale periode van 6 maanden.

8.3                   In artikel 8 dient onder “arbeidsverhouding” te worden verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht, al dan niet via een derde, met de uitzendkracht. In het kader van artikel 8 worden met de opdrachtgever gelijkgesteld alle ondernemingen waarmee zij in een groep is verbonden of waarmee zij in een moeder-dochter relatie staat.

8.4                   In artikel 8 dient onder “uitzendkracht” tevens te worden verstaan de bij Yalan ingeschreven aspirant-uitzendkracht, de (aspirant-)uitzendkracht die aan de opdrachtgever is voorgesteld alsmede de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling bij de opdrachtgever minder dan 3 maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.

Artikel 9: Ten aanzien van het opdrachtgeverstarief

9.1                   Het door de opdrachtgever aan Yalan verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Yalan op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren, derhalve met inbegrip van alle overuren.

9.2                   Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Yalan verschuldigd is aan de uitzendkracht.

9.3                   Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht. Indien op enig moment de inlenersbeloning moet worden aangepast stelt Yalan de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis voor van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en de inlenersbeloning.

9.4                   Voorts is het Yalan toegestaan het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen ten gevolge van verplichtingen voortvloeiend uit en/of wijziging van de toepasselijke wet- en regelgeving en/of CAO. Een dergelijke aanpassing zal door Yalan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever worden kenbaar gemaakt.

Artikel 10:       Facturatie en tijdverantwoording

10.1                 De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en ziet erop toe dat de daarin opgenomen gegevens (zoals: naam uitzendkracht, betreffende periode, gewerkte uren en overuren, onregelmatigheidsuren, toeslagen, eventuele werkelijk gemaakte onkosten en dergelijke) juist zijn vermeld.

10.2                 Yalan dient aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording van die week te beschikken.

10.3                 Facturatie geschiedt op een door Yalan aan te geven wijze en aan de hand van de door de opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording.

10.4                 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden een door Yalan toegezonden factuur binnen het gestelde betalingstermijn na de factuurdatum volledig te voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim is.

10.5                 De opdrachtgever kan uitsluitend aan Yalan zelf bevrijdend betalen, tenzij Yalan uitdrukkelijk schriftelijk anderszins heeft aangegeven.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1                 Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Yalan zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van het         arrondissement Breda.

11.2                 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig mochten zijn of vernietigd mochten worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn of die rechtens ontoepasbaar mochten blijken, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de strekking van de te vervangen bepaling.